Ceza Hukuku; failin şahsiyetine göre değişebilen cezai müeyyidelerle yasaklanmış hukuka aykırı olan fiilleri düzenleyen hukuk kurallarının tümü anlamına gelmektedir. Ceza Hukuku toplumsal düzenin sağlanması için yapılması ya da yapılmaması mecburi olan fiillerle, yaptırımlarının uygulanması için izlenecek yolu gösteren hukuk alanıdır. Ceza Hukukunun konusunu suçlar oluşturmaktadır.

Suç ve Ceza Nedir?

Suç: ceza kanunlarında yasaklanmış, başkasının hakkını ihlal eden fiiller olarak adlandırılmaktadır. Ceza ise kanunda tanımı yapılan suçların işlenmesi durumunda karşılığında öngörülen yaptırımlar olarak adlandırılmaktadır. Kabahatler, Kabahatler Kanununda düzenlenmiş olup, suç olarak değerlendirilmemektedir.

Ceza Hukuku alanında inceleme konularımız Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Özel Öükümler olarak ikiye ayrılır.

Ceza Hukuku genel hükümler başlığı altında incelenen konular şu şekildedir;

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, ceza kanunlarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması, suçun unsurları, suçun maddi unsuru (hareket ve netice), illiyet bağı, hukuka uygunluk nedenleri, (meşru müdafaa, zaruret hali), suçun manevi unsuru ( kast, taksir, objektif sorumluluk), suç işlemede hata hali, teşebbüs, iştirak hali vs..

Ceza Hukuku özel hükümler başlığı altında ise Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş suçlar incelenmektedir.

Bu suçlar şu şekildedir;

Soykırım, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, yaralama, organ ve doku ticareti, işkence suçu, terk, çocuk düşürtme, cinsel saldırı (ırza tecavüz), çocukların cinsel istismarı, cinsel taciz suçu, tehdit suçu, şantaj suçu, cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, konut dokunulmazlığını ihlal suçu ve cezası, haksız arama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret suçu ve cezası, haberleşmenin gizliliğini ihlal, hırsızlık, yağma, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz suçu, güveni kötüye kullanma suçu, dolandırıcılık suçu, hileli iflas, taksirli iflas, çevrenin kasten kirletilmesi, gürültüye neden olma, imar kirliliğine neden olma suçu ve cezası, uyuşturucu madde imal ve ticareti, sahtecilik, mühür bozma, yalan beyan, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hayasızca hareket etme, fuhuş, dilencilik, kötü muamele, ihaleye fesat karıştırma, tefecilik, bilişim sistemine girme suçu, zimmet suçu, irtikap suçu, rüşvet suçu, iftira suçu, yalan tanıklık suçu, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, devletin ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği yapma suçu, savaşa tahrik, anayasayı ihlal, silahlı isyan, silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, casusluk vs…

Ceza Hukukunun Amacı ve Temel İlkeleri

Ceza Hukukunun Amacı Nedir?

Ceza kanunu’nun amacı Türk Ceza Kanunu 1. maddesinde düzenleme alanı bulmaktadır. Anılı hükme göre ceza kanunu’nun amacı şu şekilde açıklanmıştır : Ceza kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini hukuk devletini kamu sağlığını ve çevreyi korumak, suç işlenmesi önlemektir. Ceza hukukunun işlevi öncelikle toplumsal barışı sağlamak, kişilerarasında gelişen ilişkileri düzenlemektir.

Bu amaçlar içinde ceza yasaları esas alınır. Ceza kanunları bireyin hak ve özgürlüklerine müdahale eden yaptırımlar içermektedir. Bu yasaların bireye uygulanması ile cezanın genel ve özel önleme amaçları gerçekleşmiş olmaktadır.

Ceza Hukukunda Temel İlkeler Nelerdir?

İnsanilik İlkesi
Orantılılık İlkesi
Eşitlik İlkesi
Kanunilik İlkesi

Kanunilik İlkesinin Sonuçları Nelerdir?

Türk hukuk sisteminde kanunilik ilkesinin kabul edilmesi; suç ve cezaların yasa ile kanulmasını, suç ve cezanın açıkça ve belirli şekilde düzenlenmiş olmasını, ceza hukukunda kıyasın yasaklanmış olmasını, aleyhteki ceza yasalarının geriye etkili olmamasını gerektirmektedir.