MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVASI

Muhdesat kelimesinden ne anlaşılması gerektiği, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 22.11.1995 tarihli kararında açıklanmıştır. Kararda: ”Bir taşınmaz üzerine bina yapılması veya ağaç dikilmesinin muhdesat sayılması gerektiği tartışmasızdır. Muhdesatın mütemmim cüz, yani taşınmazın ayrılmaz parçası niteliğini taşıması gerektiğinde de bir anlaşmazlık söz konusu değildir.” İlgili karardan çıkan neticeye göre, mülkiyeti bir başkasına ait bir arazi üzerinde […]

İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI

İzale-i şuyu davası, miras hukuku bağlamında çok sık karşılaşılan bir dava türüdür. Bu dava genellikle; arsa, arazi, daire gibi taşınmazların ya da baraka, çardak, kulübe, motor gibi taşınır malların mirasçıları arasında taşınır ya da taşınmazın satılması hususunda yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde açılır. Mirasçılardan bir ya da birkaçının miras malların paylaştırılmasını ya da satılmasını istemeyen diğer mirasçılara […]

KESİNLEŞEN MAHKEME İLAMINDAN SONRA KONULAN HACİZLER KALDIRILABİLİR Mİ?

Hayatın olağan akışında sıkça karşılaşılan, borçlu taşınmazlarına haciz işlem tesisi ile tapu iptal ve tescil davaları arasındaki illiyet bağının çözümü çok sayıda yüksek mahkeme kararına konu olmuştur. Taşınmazı haciz tarihinden önce satın almış bulunan üçüncü kişi, tapu iptal ve tescil davasının kesinleştiği tarihten bilahare tapu tescil işlemini gerçekleştirdiği için mağduriyet yaşamaktadır. Bu yazımızda, sözü edilen […]

İŞÇİLERİN ARA DİNLENMESİ HAKLARI VE UYGULAMA ESASLARI

İşçilerin ara dinlenmesi hakları, 4857 Sayılı İş Kanununun 68. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede işçilerin günlük çalışma saatlerine göre kullandırılacak ara dinlenmesi süreleri belirtilmiştir. Bu yazımızda, günlük iş sürelerine göre ara dinlenmesi süreleri, söz konusu sürelerin hangi esaslara göre kullandırılacağı, ara dinlenme hakkı kullandırılmayan işçinin hangi tazminatlara hak kazanabileceği ve kanuni sürelere uygun olarak ara […]

MUVAZZAF ASKERLİK SEBEBİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN YASAL HAKLARI

Çalışma hayatında sıkça karşılaşılan sorunlardan birisi de erkek işçilerin zorunlu muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek maksadıyla işten ayrılma halleridir. Bu yazımızda; iş sözleşmesini muvazzaf askerlik sebebiyle fesheden işçilerin hukuki haklarının neler olduğuna, hangi tazminatlara hak kazandıklarına, askerlik görevini ifa ettikten sonra işe geri dönmelerinin mümkün olup olmadığına ve tüm bu süreçler de hangi hukuki işlemleri […]

İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESİH HAKKININ HUKUKİ DAYANAĞI

Haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa belirli veya belirsiz süreli iş akdini derhal feshetme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran bir haktır. Sürekli borç ilişkileri yaratan iş akdinde ortaya çıkan bir durum nedeniyle bu ilişkiye devam taraflardan biri için çekilmez hale gelmişse haklı nedenle fesih hakkı ortaya çıkar. Haklı […]