Vergi Hukuku, vergi niteliklerini, vergi yükümlülüklerini ve devletin mali faaliyetlerini hukuki açıdan inceleyen bir kamu hukuku dalıdır. İdare hukuku ise idarenin kuruluşuna, eylem ve işlemlerine uygulanan hukuki kurallardır. İdari davalar; genel olarak iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olarak üçe ayrılmaktadır.

Vergi yükümlülüğü ile idare işleri Anayasa ile hükme bağlanmıştır. Amacı kamu yararını sağlamak olan idarenin gerçekleştirdiği işlemlerin ya da vergi işlerinin hukuka aykırı olması halinde yetkili mercilere başvurularak ilgili davaların açılması gerekmektedir.

TEMAR Hukuk & Danışmanlık olarak idari mercilerin kusurlu olabileceği durumlarda, idari işlem ve eylemlerin iptali ve davaların takibi, idareye karşı tam yargı davaları, vergi cezalarının iptali, kamu ihale kurumu kararlarının iptali, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü konularında alanında uzman olan avukatlarımızla yanınızdayız. İdare hukuku ve idari yargılama alanına giren itilaflar için dava öncesi ve sonrası hukuki destek avukatlar tarafından sağlanmaktadır.

Vergi Hukukunun İlkeleri

Vergi hukukunda; vergide adalet, vergide eşitlik, vergide kanunilik gibi ilkelere uyulmalıdır. Vergi hukuku ilkeleri ise:

Vergi Hukukunun Alt Dalları

Vergi hukuku alt dalları genel ve özel olmak üzere 2’ye ayrılır. Genel Vergi Hukuku; vergi usul hukuku, vergi icra hukuku (6183), vergi yargılama hukuku, vergi ceza hukuku, uluslararası vergi hukuku gibi alt dallara ayrılır. Özel Vergi Hukuku ise; gelir vergileri, harcama vergileri ve servet vergilerinden oluşur.