Haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek

tarafa belirli veya belirsiz süreli iş akdini derhal feshetme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran bir haktır. Sürekli borç ilişkileri yaratan iş akdinde ortaya çıkan bir durum nedeniyle bu ilişkiye devam taraflardan biri için çekilmez hale gelmişse haklı nedenle fesih hakkı ortaya çıkar. Haklı nedenle fesih hakkının hukuki dayanağı Borçlar Kanununun 435. maddesinde ifadesini bulmuştur. Anılan maddeye göre ”Taraflardan her biri, haklı sebeplerle sözleşmeyi derhal feshedebilir … Sözleşmeyi fesheden taraftan, dürüstlük kurallarına göre hizmet ilişkisini sürdürmesi beklenmeyen bütün durum ve koşullar, haklı sebep sayılır.” İş Kanununda ise haklı nedenle fesih hakkının hukuki temeli belirtilmemiş ancak taraflara haklı nedenle fesih hakkını tanıyan haller İş Kanununun 24 ve 25. maddelerinde sayılmıştır.

İş Kanununun haklı nedenle feshe ilişkin 24-26. maddeleri süreli fesihten farklı olarak, İş Kanununa tabi hem belirli süreli hem belirsiz süreli iş akitlerine uygulandığı gibi hem iş güvencesinin kapsamına giren hem de girmeyen iş ilişkilerinde uygulama alanı bulur. Ancak bu iş ilişkileri haksız feshedildiklerinde birbirinden farklı hukuki sonuçlar ve yaptırımlar söz konusu olur.(bkz. Süzek, İş Hukuku, 691-692)